Leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder WebNovation te Havelte haar diensten aanbiedt.

WebNovation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086214.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie WebNovation een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.2 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op Internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Met een positieve reactie (e-mail) op de offerte van WebNovation verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WebNovation .

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door WebNovation zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door WebNovation zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van WebNovation, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 WebNovation is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 21 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

WebNovation stuurt een offerte, het offertebedrag staat vermeld in een e-mail of als bijlage van een e-mail.
Wanneer een opdrachtgever ingaat op de offerte e-mail, gaat de opdrachtgever akkoord met de offerte. Hetgeen gelijk staat aan een ondertekend contract;

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 WebNovation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebNovation het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WebNovation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebNovation zijn verstrekt, heeft WebNovation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 WebNovation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WebNovation is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebNovation kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Herbalife webwinkels worden voorzien van de laatste prijzen / producten, tenzij de klant dit zelf wil beheren. Webnovation probeert zo snel mogelijk deze wijzigingen door te voeren, maar is niet aansprakelijk wanneer dat wat later gebeurt.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door WebNovation op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WebNovation, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door WebNovation vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebNovation niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door WebNovation verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van WebNovation, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan WebNovation hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WebNovation gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 WebNovation behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 WebNovation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WebNovation slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WebNovation voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WebNovation. Indien de reclame gegrond is zal WebNovation deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan WebNovation binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor WebNovation naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na de orderbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en WebNovation en is de opdrachtgever verplicht om het werk van WebNovation volgens afspraak te honoreren.

11.2 Elke maand, na aanvang bouw, kunnen gewerkte uren worden gefactureerd. Het bedrag mag echter de totaalprijs zoals vermeld in de offerte niet overschrijden.

11.3 De opdrachtgever heeft het recht zijn twijfels uit te spreken over het samenwerkingsverband of geleverde kwaliteit van de diensten.

Deze twijfels dienen te zijn uitgesproken binnen 4 weken na aanvang bouw.

Wanneer opdrachtgever en Webnovation niet tot een nieuwe goede verstandhouding kunnen komen, kan de opdrachtgever zonder betaling van facturen de opdracht ontbinden.

Vindt dit plaats ná de 4e week, dan zijn eventuele betaalde factureren niet meer terugvorderbaar.

11.4 Na afronding van de opdracht zal WebNovation nog eventueel openstaande bedragen factureren.

11.5 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WebNovation eerst een herinnering verstuurd.

Weer 7 dagen later volgt een aanmaning tot betaling. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 10,- wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 WebNovation bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 WebNovation zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WebNovation.

13.2 Wanneer WebNovation bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hostprovider stelt. WebNovation is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de hostprovider in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WebNovation zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 WebNovation is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt WebNovation zich het recht op een bescheiden naamsvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

13.5 Alle websites worden opgeleverd met betrouwbare software. Indien nodig worden security patches geinstalleerd. Mocht de website worden gehacked en vernietigd door derden. Dan is Webnovation niet verantwoordelijk voor aangerichte schade.
Webnovation kan u slechts helpen om de website naar de originele staat (van oplevering) te herstellen.

13.6 Voor het installeren van reguliere software updates kan de opdrachtgever een onderhoudscontract afsluiten. Webnovation is niet verantwoordelijk voor aangerichte schade wanneer een klant geen onderhoudscontract heeft afgesloten.
Er is ook een onderhoudsprogramma dat garandeert dat een website altijd blijft werken en desnoods wordt herbouwd als de software niet meer wordt ondersteund door de serversoftware.

13.7 Wanneer een onderhoudscontract wordt opgezegd binnen 3 jaar, kunnen er restkosten in rekening worden gebracht voor uitgevoerde arbeid (zoals het opnieuw opbouwen van een website) of verleende kortingen.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.